Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Life cycle management of sophisticated engineering systems: Development history, state of the art and implementation at the machinery manufacture

Published: 20.01.2016

Authors: Kuzin E.I., Kuzin V.E.

Published in issue: #1(49)/2016

DOI: 10.18698/2308-6033-2016-1-1457

Category: Mechanical Engineering and Machine Science | Chapter: Manufacturing Engineering

The paper reviews the history of development in retrospect and the current state of life cycle management of sophisticated engineering systems. The methods of the processes and data organization across the enterprise within the concept of life cycle support of sophisticated engineering systems are considered along with the methodology describing the architecture of complex organizational systems. We formulate and summarize the principles, methodologies, standards and technologies. We also present an example of the concept implementation at UralVagonZavod.


References
[1] Yablochnikov E.I., Fomina Yu.N., Salomatina A.A. Kompyuternye tekhnologii v zhiznennom tsikle izdeliya [Computer Technologies in the Life Cycle of the Product]. St. Petersburg, St. Ptb. State University ITMO Publ., 2010,180 p.
[2] Dmitrov V.I. Vestnik mashinostroeniya - Journal of Mechanical Engineering, 1996, no. 4, pp. 34-37.
[3] Norenkov I.P., Kyzmik P.K. Informatsionnaya podderzhka naukoemkikh izdeliy CALS-tekhnologii [Information Support of High Technology Products. CALS-Technologies]. Moscow, BMSTU Publ., 2002, 320 p.
[4] Solomentsov Yu.M. Ekonomika i upravlenie predpriyatiem [Economics and Business Management]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2005, 624 p.
[5] Sudov E.V. et al. Kontseptsiya razvitiya CALS-tekhnologiy v promyshlennosti Rossii [The concept of CALS-technology development in Russian industry]. Moscow SRC CALS-tekhnologiy "Prikladnaya Logistika" Publ., 2002, 130 p.
[6] Standards of Open Management Group. Available at: http://www.opengroup.org/togaf
[7] Zachman J. IBM Systems Journal, 1987, vol. 26, no. 3.
[8] Ovsyannikov M.V., Shilnikov P.S. SAPR i Grafika - CAD and Graphics, 1997, no. 11, pp. 76-82.
[9] Dmitrov V. Conceptual object-oriented modelling of Product Life Cycle stages and its role in harmonising STEP/P Lib/EDIFACT/SGML Standards. Proposal to the International CALS Congress. USA, Orlando, 1997, pp. 8Э-85.
[10] Kolchin A.F., Ovsyannikov M.V., Strekalov A.F., Sumarokov S.V. Upravlenie zhiznennym tsiklom produktsii [Product Lifecycle Management]. Moscow, Anakharsis Publ., 2002, 304 p.
[11] Solomentsov Yu.M. Informatsionno-vychislitelnye sistemy v mashinostroenii. CALS-tekhnologii [Information and Computer Systems in Mechanical Engineering. CALS-Technologies]. Moscow, Nauka Publ., 200Э, 292 p.
[12] Davydov A.N., Barabanov V.V., Sudov E.V. Standarty i kachestvo - Standards and Quality, 2008, no. 7.
[13] Dmitrov V.I. Informatsionnye tekhnologii - Information Technology, 1996, no. 5, pp. 25-32.
[14] Norenkov I.P. Osnovy avtomatizirovannogo proektirovaniya [Basics of Computer-Aided Design]. Moscow, BMSTU Publ., 2002, 336 p.
[15] Sudov E.V., Levin A.I., Petrov A.V., Chubarova E.V. Tekhnologii integrirovannoy logisticheskoy podderzhki izdeliy mashinostroeniya [Technologies of Engineering Product Integrated Logistics Support]. Moscow, Informburo Publ., 2006.