Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

Regulation of the burning rate of a pyrotechnic composition based on magnesium and sodium nitrate additives of different type and particle size

Published: 23.09.2016

Authors: Shibanov S.V., Yagodnikov D.A., Sarabjev V.I., Danilova G.A., Kachaun V.S.

Published in issue: #10(58)/2016

DOI: 10.18698/2308-6033-2016-10-1542

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Thermal, Electric Jet Engines, and Power Plants of Aircrafts

The article considers the results of influence of inorganic fluorides and iron oxide with different dispersion on the burning characteristics of the pyrotechnic composition based on magnesium and sodium nitrate. It shows the laws of burning rate of the studied compounds depending on the type of the additive and the degree of increase the burning rate using different additive content. It was established that under all other equal conditions the effect of increasing of the burning rate under high pressure is mainly caused by the increase of the exponent in the law of burning rate. The article also shows the ability to control the burning rate by the appending of the necessary amount of additive.


References
[1] Glaskov A.P. Kataliz goreniya vzryvchatykh veshchestv [Catalysis of explosives burning]. Moscow, Nauka Publ., 1976, 264 p.
[2] Silin N.A., Kashporov L.Ya., Gladun V.D., Sheinmann L.E., Vaschenko V.A. Shakhidzhanov E.S. Goreniye metallizirovannykh geterogennykh konden-sirovannykh system [Burning of metallized heterogeneous condensed systems]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1982, 232 p.
[3] Generalov M.B. Kriokhimicheskaya nanotekhnologiya [Cryochemical nanotechnology]. Moscow, Akademkniga Publ., 2006, 325 p.
[4] Pavlovets G.Ya., Meleshko V.Yu., Roschin A.V., Romanova I.P. Osobennosti polucheniya nanoporoshkov elektrodugovoy plazmennoy perekondensatsiyey i ikh diagnostiki [Features of nanopowder production by plasma arc recondensation and diagnostics]. In: Sb. materialov konf "Plazmennyye tekhnologii issledovaniya, modifkatsii i polucheniya materialov razlichnoy fizicheskoy prirody" [Coll. Conf. materials. "Plasma technology research, modification and production of materials of various physical nature"]. Kazan, KNRTU Publ., 2012, 396 p.
[5] Rabinovich V.A., Khavin Z.Ya. Kratkiy khimicheskiy spravochnik [A brief chemical handbook]. A.A. Potekhina, A.I. Efimova, eds. Leningrad, Khimiya Publ., 1991, 432 p.
[6] Osnovnyye svoystva neorganicheskikh ftoridov. Spravochnik [The basic properties of inorganic fluorides. Handbook]. Moscow, Atomizdat Publ., 1975, 400 p.
[7] Shibanov S.V., Kalinin S.V., Sarabev V.I., Shabunin A.I., Trutnev N.S. Vliyaniye modifikatsii nanodispersnogo nitrata natriya na ballisticheskiye i tekhnologicheskiye kharakteristiki vysokometallizirovannykh pirotekhnicheskikh system [Influence of nanodispersed sodium nitrate modification on ballistic and technological characteristics of high-metallized pyrotechnic systems]. In: Sb. materialov konf. "Prevrashcheniye energeticheskikh kondensirovannykh sistem v ekzotermicheskikh protsessakh. Goreniye i vzryv" [Coll. Conf. materials. The transformation of energetic condensed systems in exothermic processes. Combustion and explosion]. Kazan, KNRTU Publ., 2012, 121 p.
[8] Shibanov S.V., Nazarov M.S., Korolev P.O., Sarabev V.I., Abdullin I.A., Bogateyev G.G. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta - Bulletin of the of the Kazan National Research Technological University, 2015, vol. 18, no. 12, pp. 23-26.