Engineering Journal: Science and InnovationELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING PUBLICATION
Certificate of Registration Media number Эл #ФС77-53688 of 17 April 2013. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Article

On quantitative assessment of the ergonomic indicators of life support systems of the manned spacecraft

Published: 17.11.2022

Authors: Glebov I.V., Potemkin A.L., Glebova O.I.

Published in issue: #11(131)/2022

DOI: 10.18698/2308-6033-2022-11-2227

Category: Aviation and Rocket-Space Engineering | Chapter: Design, construction and production of aircraft

The paper considers quantitative assessment of the ergonomic requirements to life support systems of manned spacecraft at the stages of complex and interdepartmental testing. Groups and subgroups of criteria were developed making it possible to assess the ergonomic requirements to components of these life support systems. Based on the qualimetry principles and methods, an approach is proposed to quantitatively assess the ergonomic requirements based on the results of developing life support systems for such spacecraft using a comprehensive indicator of their ergonomics, which takes into account the influence (significance) degree of separate properties with the weight coefficients. Weight coefficients were determined, i.e. quantitative significance characteristics of groups and subgroups of ergonomic requirements for components of the life support systems of a manned spacecraft.


References
[1] Glebov I.V., Kurmazenko E.A., Romanov S.Yu., Zheleznyakov A.G. Prognozirovanie funktsionirovaniya perspektivnoy sistemy obespecheniya gazovogo sostava dlya dlitelnykh pilotiruemykh kosmicheskikh poletov [Prediction of the perspective regenerative air revitalization system functioning for long-term autonomous manned spaceflight]. Trudy MAI, 2014, no. 73, pp. 5–8. Available at: https://trudymai.ru/published.php?ID=48477 (accessed November 9, 2022).
[2] Glebov I.V., Kogan I.L. Imitatsionnoe modelirovanie pri proektirovanii regene-ratsionnykh sistem zhizneobespecheniya pilotiruemogo kosmicheskogo apparata [Simulation modeling in designing regenerative life support systems for manned spacecraft]. Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii — Space Engineering and Technology, 2017, no. 4 (19). pp. 89–94.
[3] GOST 15467–79. Upravlenie kachestvom produktsii. Osnovnye ponyatiya. Terminy i opredeleniya [Product quality control. Basic concepts. Terms and definitions]. Moscow, Standartinform Publ., 2009.
[4] Gukasov V.M., Pirsky G.V., Fin V.A. Parametry kvalimetrii NII radioelektronnogo profilya [Parameters of qualimetry of the radio electronic profile research institute]. Innovatika i ekspertiza — Innovatics and Expert Examination, 2012, issue 2 (9), pp. 16–24.
[5] Lashko A.G. Suschnost kvalimetricheskogo podkhoda kak nauchnoy paradigmy [The essence of the qualimetric approach as a scientific paradigm]. Sovremennaya Pedagogika — Modern Pedagogy, 2016, no. 11 (48), pp. 110–115.
[6] GOST R ISO 9241-210–2016. Ergonomika vzaimodeystviya chelovek-sistema. Chast 210. Cheloveko-orientirovannoe proektirovanie interaktivnykh sistem [Ergonomics of human—system interaction. Part 210. Human-centred design for interactive systems]. Moscow, Standartinform Publ., 2018.
[7] GOST R 56274–2014. Obschie pokazateli i trebovaniya v ergonomike [General ergonomics requirements and properties]. Moscow, Standartinform Publ., 2015.
[8] Gukasov V.M., Leonov D.V., Fin V.A. Programma podderzhki resheniy ekspertov, vypolnyayuschikh kvalimetriyu ili mnogokriterialnoe sravnenie slozhnykh obyektov [Decision support program for experts performing qualimetry or multi-criteria comparison of complex objects]. Innovatika i ekspertiza – Innovatics and Expert Examination, 2013, issue 2 (11), pp. 96–103.
[9] Kaleri A.Yu., Kukin O.N., Serov M.V. Metodologiya letno-ispytatelnoy deyatelnosti kosmonavtov pri sozdanii pilotiruemogo transportnogo korablya [Methodology of cosmonauts light-testing activities in the course of manned transportation spacecraft development]. Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii — Space Engineering and Technology, 2017, no. 2 (17), pp. 90–98.
[10] Shaposhnikov V.A. Kvalimetriya [Qualimetry]. Moscow, 2016.